Policies

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni  

İşbu Aydınlatma Metni; BINA tarafından, girişimcilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin BINA tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

1- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

                        Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

2- Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

                        Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verileriniz işlenmesiyle ilgili, Kişisel verileriniz;  kimlik, iletişim ve Eğitim formunda vermiş olduğunuz bilgileri BİNA KULUÇKA MERKEZİ’ne başvuru ve değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, BİNA KULUÇKA MERKEZİ’ne katılım hakkının kazanılması halinde proje takımlarının oluşturulması, çevrimiçi eğitim süreçlerinin planlanmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi, etkinliğin sosyal medya paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek benzer eğitim ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve proje kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin kişilerin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanması BINA KULUÇKA MERKEZİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

                        Söz konusu kişisel veriler kurumumuzca KVKK hükümlerine uygun olarak muhafaza altında tutulacaktır. İşbu verilerin işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde; veriler ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak ve BINA saklama – imha politikası uyarınca, silme/yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden biri aracılığıyla imha edilecektir.

 

3- Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

                        Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; BİNA KULUÇKA MERKEZİ’ne başvuru ve değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, projeye katılım hakkının kazanılması halinde proje takımlarının oluşturulması, çevrimiçi eğitim süreçlerinin planlanmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi, etkinliğin sosyal medya paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek benzer eğitim ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve proje kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin kişilerin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanması  BINA KULUÇKA MERKEZİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, işbirliği yapılan program paydaşları, süreç kapsamında hizmetlerinden faydalanılacak olan tedarikçi firmalar, hukuken yetkili kurum – kuruluşlar ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

 

4- Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

                        Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle BINA KULUÇKA MERKEZİ’ne iletmeniz durumunda talepleriniz BINA KULUÇKA MERKEZİ tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

 1. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 1. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 

                        Başvurular; ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, yukarıda sayılan maddelere uygunluk bulunması halinde, [email protected] e-posta adresine iletilerek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem izlenerek yapılacaktır.

 • BINA, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • BINA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.